NAJLEPSZE WANNY DO MORSOWANIA I REGENERACJI. ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY Z MAGAZYNU W ŁODZI W CIĄGU 24-48 H

WITAJ W HEALTH HUNTERS! ODKRYJ POTĘGĘ LODOWATEJ WODY!
MASZ PYTANIE? 725 886 966

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka prywatności w Health-Hunters.pl
Przeczytaj o zasadach przetwarzania danych i polityce prywatności
1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Health Hunters, który jest
administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urządzenia lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przy czym
Health Hunters przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny
niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód przesłanych
za pomocą odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane są
w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania
newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia
marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są
dopasowane do jego preferencji. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom
tylko w związku z realizacją Umowy sprzedaży, tzn. brokerowi usług kurierskich apaczka.pl
– wybierając przesyłkę, przelewy24.pl – wybierając ten sposób płatności. Dane w żadnym
wypadku nie są przekazywane do państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi
stroną w transakcji.
3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP urządzenia, z którego złożono
Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:
1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
2. realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
3. realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu świadczeń
w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy
sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Health Hunters (art. 6 ust. 1
lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
5. w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Health Hunters (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Health Hunters,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
7. w celu świadczenia przez Health Hunters dodatkowych usług po upływie okresu
gwarancji i rękojmi, tj. odpłatne lub nieodpłatne (wg decyzji Health Hunters)
usuwania uszkodzeń Towarów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Health Hunters (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. w celu utrzymania jak najwyższych standardów obsługi klienta, dane kontaktowe
(adres e-mail) przekazywane są do serwisu opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu) celem wysłania prośby do klienta o wystawienie opinii. Opineo Sp.
z o.o. przetwarza te dane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług
przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie
Konta.
5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres
poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy
podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
6. Klientowi przysługuje prawo:
1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Health Hunters
przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle
przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede
wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych
danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich
usunięcia,
2. sprostowania – na tej podstawie Health Hunters poprawia błędy dotyczące
przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są
niekompletne lub uległy zmianie,
3. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane,
4. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Health Hunters wstrzymuje się
z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych
w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem
lub Health Hunters nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Health Hunters informuje Klienta
o zniesieniu takiego ograniczenia– Health Hunters każdorazowo informuje Klienta,
także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku,
5. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży,
Health Hunters wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść
do Health Hunters sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych
z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Health Hunters
nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych
osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami
realizowanymi przez Health Hunters, w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
7. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Health
Hunters narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.
zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
8. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych związane jest
z przetwarzaniem przez Health Hunters danych osobowych podanych w tym formularzach,
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
9. Health Hunters przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Health Hunters
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok,
Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym
w celu informowania Klientów o aktywności Health Hunters oraz promowaniu różnego
rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami
za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych przez Health Hunters w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki
oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
10.Health Hunters zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym
Health Hunters prowadzi analizę ryzyk związanych z ujawnieniem danych osobowych
w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z nieuprawnionymi
działaniami osób trzecich. Health Hunters oświadcza, że dostęp do danych osobowych
posiadają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Health Hunters, jednakże
tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3.
11.Health Hunters przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym
do realizacji celów określonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane są zasadniczo
w czasie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień
i Umów sprzedaży. Po tym czasie dane osobowe są usuwane przez Health Hunters, chyba
że z charakteru celu określonego w ust. 3 wynika konieczność dłuższego przetwarzania
danych osobowych (np. w celu realizacji roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją
przez czas trwania rękojmi i gwarancji).
12.Kontakt z Health Hunters we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym
w szczególności w sprawach określonych w ust. 6, odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres
pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
13.Health Hunters zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klientów organom
państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli żądanie do ujawnienia posiada podstawy
prawne w obowiązujących przepisach.
14.W celu prawidłowego działania Sklepu, Health Hunters korzysta z technologii plików
cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem,
których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane są na urządzeniu Klienta,
zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer
i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić
od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane
przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.
15.Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu,
zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować
niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki
na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich zapisywanie.
16.Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
17.Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.
Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
18.Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
1. utrzymywania sesji Klienta (pliki własne),
2. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta (pliki własne),
3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności
serwisu (pliki zewnętrzne),
5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta
(pliki zewnętrzne),
6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta
oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
19.Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
1. sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
2. stałe – zakończenie sesji Klienta nie powoduje ich usunięcia.
20.Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies
w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
21.Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera
mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło
zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest
możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę
wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta,
jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach,
jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
22.Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem.
Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem
informatycznym
23.Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie
i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

HH URLOP

URLOP!

W terminie 16-24 sierpnia. Zamówienia zrealizujemy po powrocie.