NAJLEPSZE WANNY DO MORSOWANIA I REGENERACJI. ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY Z MAGAZYNU W ŁODZI W CIĄGU 24-48 H

WITAJ W HEALTH HUNTERS! ODKRYJ POTĘGĘ LODOWATEJ WODY!
MASZ PYTANIE? 725 886 966

Regulamin sklepu

Zakupy w Health-Hunters.pl

I. DEFINICJE – dowiedz się, co oznaczają użyte w Regulaminie pojęcia

 1. Klient – podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
  posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przegląda treści Sklepu, korzysta
  z funkcjonalności Sklepu, rejestruje Konto, składa Zamówienie, lub zamierza zawrzeć
  Umowę sprzedaży w ramach Sklepu albo zawiera taką umowę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – dedykowany Klientowi, indywidualny panel z danymi Klienta oraz informacjami
  dotyczącymi Zamówień, a także ich realizacji, stworzony w związku z przeprowadzeniem
  procedury rejestracji Konta.
 4. Koszyk – integralna część Sklepu i systemu zakupowego, w której znajduje się lista
  wybranych przez Klienta Towarów i inne informacje związane z Zamówieniem.
 5. Sprzedawca – Marka Health Hunters, która należy do Art Color Tomasz Sukta z siedzibą
  przy ul. Starościńskiej 5, 93-362 Łódź, NIP 735-256-21-43, REGON 361487880
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży
  Towarów, w ramach Sklepu.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Health-Hunters.pl,
  za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane oraz oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta
  pomiędzy Health Hunters a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
  Sklepu. Do Umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Językiem Umowy sprzedaży jest
  język polski.
  10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE – dowiedz się, kto prowadzi
sklep. Poznaj właściciela.

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym
  www.Health-Hunters.pl jest podmiot Art Color Tomasz Sukta z siedzibą przy ul.
  Starościńskiej 5, 93-362 Łódź, NIP 735-256-21-43, REGON 361487880
 2. Dane kontaktowe – adresy elektroniczne:hello@Health-Hunters.pl, numer telefonu
  (+48) 662 510 338
 3. Dane kontaktowe do zgłoszeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w ramach
  gwarancji, do zwrotu Towarów, do zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu: Health
  Hunters, ul. Starościńska 5, 93-362 Łódź
 4. Health Hunters prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów
  za pośrednictwem sieci Internet i przy pomocy Sklepu.
 5. Health Hunters świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnej możliwości
  przeglądania treści Sklepu, prowadzenia Konta, udostępniania funkcjonalności Sklepu,
  w tym interaktywnego formularza Zamówienia oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą
  systemu teleinformatycznego.
 6. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta.
 7. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a także warunki
  sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, w tym w szczególności warunki składania
  Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia
  i obowiązki Klienta oraz Health Hunters związane z zawarciem Umowy sprzedaży,
  w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), postanowień
  Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony
  danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowień
  Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin określa w szczególności:
 9. zasady rejestracji Konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony
  jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego Konta,
 10. zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
 11. zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
 12. warunki sprzedaży Towarów w ramach Umów sprzedaży,
 13. zasady przetwarzania danych osobowych.
 14. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.Health
  -Hunters.pl/regulamin, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
  treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy
  może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
  10.Warunkiem korzystania ze Sklepu, rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia w Sklepie jest
  zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do przestrzegania
  postanowień Regulaminu.
  11.Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.
  12.W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta oraz zawierania
  Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym
  spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 15. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
 16. dostęp do sieci Internet,
 17. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome wersja 21
  lub wyższy, Windows Internet Explorer 9 lub wyższy, Windows Edge, Safari,
  Firefox, inne,
 18. rozdzielczość ekranu: 1280x800px.
 19. Dodatkowo, Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
  13.Health Hunters zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków
  technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem
  przez osoby nieupoważnione (np. poprzez konieczność użycia hasła dostępu do Konta).
  Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych
  drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego
  i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem
  do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji
  niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne
  np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację
  użytkownika w sieci Internet.
  14.W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji
  Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Health Hunters, poprzez zgłoszenie
  reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w rozdziale
  I ust. 2 lub pisemnie na adres Health Hunters wskazany w rozdziale I ust. 3. Reklamacja

powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny
Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane
będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty
elektronicznej lub pisemnie.
15.W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści
o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający
o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także zabronione są działania naruszające
prawo czy zmierzające do obejścia prawa, a także sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami.
16.Health Hunters może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom,
którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają
obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię Health Hunters lub innych Klientów.
III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA
W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO, czyli jak
to działa.

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania
  Zamówienia, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia, podglądu historii zamówionych
  Towarów czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a także
  dokonywania zakupów w Sklepie w przyszłości, bez konieczności ponownego podawania
  danych, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji
  Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stroną Umowy sprzedaży zawartej w drodze
  złożonego Zamówienia może być także Klient nieposiadający Konta, przy czym warunkiem
  korzystania z funkcjonalności Sklepu i złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego
  Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób
  określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu.
  Zarejestrowanie Konta może nastąpić w każdym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien podać swój adres poczty elektronicznej
  oraz stworzyć hasło dostępu do Konta, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Sklepie.
  W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonywanymi
  Zamówieniami, Klient nie powinien podawać swojego hasła dostępu do Konta osobom
  trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji
  Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, każdorazowy dostęp do Konta następuje przy użyciu danych
  wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta
  oraz hasło dostępu do Konta). Po zakończeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien
  każdorazowo wylogować się z Konta.
 7. Jeśli Klient posiadający Konto chce złożyć Zamówienie poprzez to Konto, powinien
  uzupełnić w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI pozostałe dane osobowe niezbędne
  do zrealizowania Zamówienia: imię, nazwisko, opcjonalnie firmę przedsiębiorstwa (nazwa
  firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, który jest jednocześnie domyślnym
  adresem dostawy zamówionego Towaru.
 8. W zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI znajduje się również podany podczas
  rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
 9. W zakładce ADRESY – ADRES WYSYŁKI, Klient może podać inny adres dostawy
  zamówionego Towaru niż adres podany w zakładce ADRESY – ADRES
  PŁATNOŚCI.
 10. Wszystkie dane podane przez Klienta w zakładce ADRESY mogą zostać zmienione

przez Klienta w każdym czasie poprzez edycję Konta, przy czym po złożeniu
przez Klienta Zamówienia, zmiana danych może nastąpić wyłącznie w drodze
poinformowania o tym Health Hunters na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu
adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.

 1. W przypadku zmiany danych Klienta, niezbędnych do realizacji Zamówienia, Klient
  zobowiązany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub
  do poinformowania o tym Health Hunters na podany w rozdziale II ust. 2
  Regulaminu adres poczty elektronicznej.
 2. Klient może uzupełnić dane Konta o swoje imię i nazwisko w zakładce SZCZEGÓŁY
  KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient może zmienić w każdym czasie
  poprzez edycję Konta.
 3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały
  w Postanowieniach końcowych Regulaminu.
  10.Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty
  elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć
  reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści
  związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.
  11.Klient może w każdym czasie i nieodpłatnie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi
  osobowymi, poprzez zgłoszenie takiego żądania Health Hunters na podany w rozdziale II
  ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Health Hunters
  wskazany w rozdziale I ust. 3 Regulaminu.
  IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH
  REALIZACJI
  Składanie zamówień, zawarcie umowy sprzedaży
 4. Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały
  rok.
 5. Składać Zamówienia mogą Klienci posiadający Konto oraz nieposiadający Konta.
 6. Klient posiadający Konto może składać Zamówienia poprzez to Konto albo z jego
  pominięciem na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu.
 7. Klient nieposiadający Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji
  Konta i uzyskania dostępu do niego poprzez logowanie, jednak w procesie składania
  Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania
  przez Sprzedawcę Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsiębiorstwa
  (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta
  (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), który jest jednocześnie
  domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru, a także do zaakceptowania
  Regulaminu.
 8. Klient może także podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres
  swojego zamieszkania.
 9. W trakcie podawania danych osobowych, Klient może zarejestrować Konto, jednak
  nie jest to obligatoryjne.
 10. Podczas składania Zamówienia Klient może wpisać uwagi dotyczące Zamówienia
  w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAMÓWIENIA).
 11. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Towarów, powinien w rubryce
  UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać dane do faktury VAT niezbędne do prawidłowego
  wystawienia faktury VAT (firmę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numer NIP
  przedsiębiorstwa).
 12. W Koszyku znajduje się informacja dotycząca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena,

informacja dotycząca sposobów dostawy oraz koszt dostawy. Jeśli Klient posiada kupon
uprawniający do zniżek, może wprowadzić go w odpowiednią rubrykę w Koszyku celem
uzyskania zniżki. W Koszyku Klient może także określić ilość wybranego Towaru,
który zamierza kupić.

 1. Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny
  internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego
  www.Health-Hunters.pl, uzyskania dostępu do Konta w Sklepie albo korzystania ze Sklepu
  bez rejestracji Konta, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie,, dodanie Towaru
  do Koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych (jeśli Klient nie korzysta
  ze Sklepu poprzez swoje Konto), wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru
  przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 2. Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia
  z obowiązkiem zapłaty.
  10.W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ,
  Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu.
  11.Po uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ:
 3. Klient nie ma możliwości modyfikowania Zamówienia,
 4. zmiana danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie w drodze
  poinformowania o tym Health Hunters na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu
  adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
  12.Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje
  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy
  sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne Health
  Hunters, w tym adres Health Hunters, dane kontaktowe Health Hunters, o których mowa
  w rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia,
  zamówiony Towar, cenę, sposób i termin zapłaty, numer rachunku bankowego Health
  Hunters, koszt i sposób przesyłki, dane Klienta.
  13.Health Hunters przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta
  zapłaty za zamówione Towary, chyba że Klient wybrał płatność za pobraniem i w takim
  przypadku Health Hunters zrealizuje Zamówienie po otrzymaniu przez Klienta
  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu.
  14.Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje
  za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia Umowy
  sprzedaży przekazywane jest za pomocą poczty elektronicznej, o czym mowa ust. 12
  Regulaminu. Klient posiadający Konto ma dostęp do warunków zawartej Umowy sprzedaży
  z poziomu swojego Konta.
  15.Celem zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi klienta, Health Hunters współpracuje
  z serwisem opineo.pl, prowadzonym przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane
  transakcyjne przekazywane są do serwisu opineo.pl celem kontaktu z klientem z prośbą
  o przekazanie opinii na temat transkacji zawartej z Health Hunters. Dane kontaktowe (adres
  e-mail) nie mogą być wykorzystywane przez serwis opineo.pl w celach innych niż wyżej
  opisane.
  Cena i płatność
 5. Ceny Towarów podane w Sklepie:
 6. są cenami detalicznymi.
 7. nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego
  przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. w przypadku eksportu poza teren Unii Europejskiej (w tym do Wielkiej Brytanii)
  nie zawierają opłat obsługi celnej oraz podatków, które mogą zostać naliczone
  w kraju dostawy.
 9. Za każdym razem przed złożeniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena
  obejmująca całkowity koszt Towarów i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny
  za Towar oraz za dostawę.
 10. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
 11. gotówką „za pobraniem”,
 12. przelew bankowy na rachunek bankowy Health Hunters wskazany w potwierdzeniu
  przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu,
 13. poprzez system przelewy24.pl: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer
  (mBank ), Przelew24 (Bank Zachodni WBK ), Przelew z BPH (Bank BPH ), Płacę
  z iPKO (PKO BP ), Pekao24Przelew (Bank Pekao ), Płacę z Citi Handlowy (Bank
  Handlowy w Warszawie ), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank ), Płać z BOŚ (Bank
  Ochrony Środowiska ), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank ), Millennium – Płatności
  Internetowe (Bank Millennium ), Płać z ING (ING Bank Śląski ), Credit Agricole
  Bank Polska , Eurobank płatność online (Euro Bank ), db Transfer (Deutsche Bank
  Polska ), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync ), Płać z Plus Bank (Plus Bank ),
  Płacę z IKO (PKO BP ), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank ), Przelew Volkswagen Bank
  direct (Volkswagen Bank ), PeoPay (Bank Pekao ), e-transfer Pocztowy24 (Bank
  Pocztowy ), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.); przelewy
  półautomatyczne: Deutsche Bank Polska , Invest Bank , Raiffaisen Bank Polska ,
  Bank Pocztowy , Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank , Credit
  Agricole Bank , Bank DnB Nord Polska , Bank Zachodni WBK ; karty płatnicze:
  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Health
  Hunters lub pośrednika (przelewy24.pl – wskazane w ust.
 15. Za wyjątkiem wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, jeśli Klient nie dokona
  zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Health
  Hunters uprawniony jest do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, płatność następuje gotówką
  do rąk kuriera firmy kurierskiej w momencie dostawy Towaru.
 17. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku
  uproszczonego, paragonu albo faktury VAT.
 18. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub
  wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia, w tym cena za Towar, nie mogą ulec zmianie
  w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przed dokonaniem zmiany cenowej.
  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
  Dostawa towarów
 19. Health Hunters zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad
  na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 20. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych
  krajów Unii Europejskiej.
 21. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia. W przypadku
  nie odebrania przesyłki przez Klienta (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki
  do Health Hunters, Klient ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki.
 22. Po zawarciu Umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty przez Klienta, chyba że Klient wybrał
  płatność „za pobraniem”, Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją obsługi
  i konserwacji (jeśli jest przewidziana dla danego Towaru), a także innymi dokumentami
  dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy,
  za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (www.dpd.com.pl) lub do wybranego
  przez Klienta paczkomatu Inpost (www.inpost.pl) .
 23. Realizacja Zamówienia następuje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zapłaty
  za Towar albo od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia,
  o którym mowa w ust. 12 Regulaminu, jeśli Klient wybrał płatność „za pobraniem”.
  W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy okołoświąteczne, black friday, wyprzedaże,
  promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni
  roboczych.
 24. Metody dostawy i czas doręczenia dostępne są na stronie sklepu: www.Health-Hunters.pl
  w zakładce „Dostawa”.
 25. Health Hunters informuje, iż w momencie odbioru Towaru, Klient powinien sprawdzić przy
  kurierze stan przesyłki a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków
  w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu
  ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Brak sporządzenia
  protokołu nie stanowi przeszkody do zgłaszania wad Towaru w ramach rękojmi za wady
  rzeczy sprzedanej lub w ramach gwarancji.
  Rękojmia za wady
 26. Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego
  w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 27. Jeżeli Towar posiada wady, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Health Hunters niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
  albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
  lub naprawiany przez Health Hunters albo Health Hunters nie uczynił zadość obowiązkowi
  wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 28. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Health Hunters usunięcia wady żądać
  wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,
  chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany
  przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
  ze sposobem proponowanym przez Health Hunters. Przy ocenie nadmierności kosztów
  uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
  a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
  zaspokojenia.
 29. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 30. Health Hunters odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
  przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 31. Uprawienia z tytułu rękojmi za wady przysługują wyłącznie Konsumentom. Strony Umowy
  sprzedaży – Klient niebędący Konsumentem oraz Health Hunters, wyłączają między sobą
  rękojmię za wady, przy czym Strony mogą w drodze negocjacji postanowić inaczej.
 32. Roszczenia z rękojmi należy kierować w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany
  w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Razem z roszczeniem z rękojmi, Towar powinien być
  dostarczony na koszt Health Hunters. Konsument powinien także wskazać swoje dane,
  w tym adres e-mail. Konsument może skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach
  rękojmi za wady rzeczy sprzedanej znajdującego się w Sklepie.
 33. Health Hunters w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, kierując do niego
  pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej
  Konsumenta.
  Gwarancja
 34. Niezależnie od prawa Konsumenta do zgłaszania wad Towarów na podstawie przepisów
  o rękojmi, Health Hunters udziela Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi

niebędącemu Konsumentem gwarancji na sprzedane przez siebie Towary na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W ramach udzielonej gwarancji, Health Hunters zapewnia, iż sprzedane Towary
  nie posiadają wad fizycznych oraz odpowiadają opisowi Towaru znajdującemu się
  w Sklepie. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne Towarów.
 2. W ramach gwarancji, Health Hunters zobowiązuje się do wymiany Towaru na nowy bądź
  do naprawy Towaru, według wyboru Health Hunters. Jeśli Towar ze względu na charakter
  wady nie może zostać naprawiony, Health Hunters wymieni Towar na nowy. Jeśli Towar
  ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony i nie ma możliwości wymiany
  Towaru na nowy, Health Hunters dokona zwrotu zapłaconej ceny za Towar wraz
  z poniesionym przez Klienta kosztem dostawy Towaru.
 3. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeśli w wyniku
  wykonania obowiązków gwarancyjnych Health Hunters dostarczył Klientowi zamiast
  Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego
  gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego
  od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Health Hunters wymienił część Towaru,
  przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach
  termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru
  objętego gwarancją Klient nie mógł z niego korzystać.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
  w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad Towarów:
 5. powstałych w związku z mechanicznym uszkodzeniem Towarów przez użytkownika
  lub osobę trzecią,
 6. niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem z Towaru przez użytkownika – jeśli
  została dołączona do Towaru,
 7. niezgodną z instrukcją konserwacją Towaru przez użytkownika – jeśli została
  dołączona do Towaru,
 8. korzystaniem przez użytkownika z Towaru w sposób niezgodny z jego
  przeznaczeniem,
 9. będących skutkiem działania zdarzeń losowych lub zjawisk atmosferycznych,
 10. powstałych w związku z ingerencją użytkownika w Towar, np. rozłożeniem Towaru
  na części, z których Towar się składa.
 11. W razie powstania wady Towaru objętego gwarancją, o ile wada ujawni się w ciągu okresu
  gwarancyjnego, Klient powinien dostarczyć na koszt Health Hunters Towar wraz z opisem
  wady na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Klient może
  skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach gwarancji znajdującego się w Sklepie.
 12. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 7-14 dni od dnia dostarczenia Towaru
  wraz z opisem wady. Klient zostanie powiadomiony o wyniku postępowania
  reklamacyjnego poprzez pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres
  poczty elektronicznej Klienta.
 13. Udzielona przez Health Hunters gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
  Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 14. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży (umowę na odległość), może od niej odstąpić
  bez podania przyczyny w terminie 100 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie
  przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu
  należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – informacja
  o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

od Umowy sprzedaży dołączane są do każdej przesyłki. Towar wraz z pisemnym
oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy przesłać na adres pocztowy
wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Health Hunters zobowiązany jest
  do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towarów.
 2. Health Hunters dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Health Hunters nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
  Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Health Hunters na adres pocztowy podany
  w rozdziale II ust. 3 Regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Health Hunters
  zgodził się je ponieść.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem
  korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku zwrotu produktu zakupionego podczas akcji rabatowej/wyprzedaży przy
  użyciu kodu zniżkowego- kwota zwrotu jest równa cenie produktu w zamówieniu.
 8. W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy użyciu rabatu ilościowego (większa ilość
  produktów = większy rabat), rabat na pozostałe artykuły w zamówieniu zostaje przeliczony
  adekwatnie do ilości produktów.
HH URLOP

URLOP!

W terminie 16-24 sierpnia. Zamówienia zrealizujemy po powrocie.